شرکت ما با شعار تحولی آرمان آرا
در مسیر توسعه پایدار با بهبود مستمر،
با پشتوانه دو دهه تجربه‌ی مدیران متخصص خود پشتیبان شما در انجام موارد ذیل خواهد بود

بکارگیری تکنولوژی مالی (فین تک)

بکارگیری تکنولوژی مالی (فین تک) با محصول نوین و بومی شده، به منظور اندازه‌گیری ریسک تقلب مالی (Find Fraud) در شرکت‌های ایرانی، مورد استفاده سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان و ناظران شامل حسابرسان، ممیزان و سایر ذینفعان این محصول مدلی نوین بمنظور کشف تقلب مالی در شرکت‌های ایرانی بوده که از تلفیق برخی شاخص‌های مالی و غیر مالی حاصل می‌شود. نتایجF&Fبه دلیل کاربردی بودن می‌تواند تاثیر قابل ملاحظه ای بر تصمیمات انواع استفاده‌کنندگان از اطاعات مالی شامل سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان همانند بانک‌ها، و ناظران شامل حسابرسان و ممیزان و سایر ذینفعان دیگر، داشته باشد. شایان ذکر است F&Fطی سال‌ها آزمون در بیش از 1500 شرکت معتبر طی 6 سال متوالی، قابلیت اتکاء خود را به نحو مطلوب اثبات، و همچنین استفاده از آن مقرون به صرفه می‌باشد.

ایجاد محیط کنترلی ایمن

ایجاد محیط کنترلی ایمن، هوشمند و سیستماتیک در بخش مالی و انواع حسابرسی شامل داخلی، مالی، عملیاتی، مالیاتی، بیمه و غیره

شتاب بخشی کسب و کارها

تهیه و تدوین طرح توحیه اقتصادی، شتاب بخشی و به هم رسانی کسب و کارها

مدیریت انواع ریسک

شناسایی، اندازه‌گیری و مدیریت انواع ریسک و مخاطرات ناشی از آن

ثبت انواع شرکت ها

ثبت انواع شرکت‌ها و اخذ مجوزات قانونی لازم

تسلیم انواع اظهارنامه ها

تسلیم انواع اظهارنامه‌های قانونی تا حصول نتیجه ی قطعی

آموزش کلیه مباحث مالی

آموزش حوزه‌های مختلف مالی و قانونی به کارکنان مالی و مدیران غیرمالی

تامین و تخصیص منابع

بهینه سازی فرآیند تامین و تخصیص بموقع منابع

نرم افزارهای مالی

استقرار انواع نرم افزارهای مالی، حسابداری، حسابرسی